metalgamer - A blog about music, computer science, politics and philosophy

/images/firdechoix.png

Dësen Méindeg huet Bier­ger­initia­tiv "Fir de Choix" eng Petitioun online gesat, bei där et drëms geet, dass "d’­Wahl­fräi­he­et dem Re­liounsun­ter­recht an der «Education morale et sociale» an der ëf­fent­le­cher Schoul erhale bleift."[1].

An dësem Beitrag well ech ob ee puer Punkten agoen, firwat dat net de richtege Wee ass.

Wéi den Manuel Huss schonns op sengem Blog, "Mol Sonn, Mol Reen", ge­schriw­wen huet, ass déi Wahl­fräi­he­et déi mir hunn, méi schlecht als gutt. An enger plu­ra­lis­te­s­cher Welt, geet et net méi duer an engem zwee Klas­sen­sys­tem, zwëschen Re­liounsun­ter­recht an “Education morale et sociale” ze denken, mee mir mussen all Welt­re­liou­nen a Betruecht zéien. Eisen aktuellen System weist doranner ee groussen Defizit op, well all Religioun, ausser der ka­thoule­scher, gëtt an eisem System massiv dis­kri­mi­néiert. Firwat kennen jüdesch Familljen, dann net ee jüdeschen Re­liounsun­ter­recht wielen? Oder eng muslimesch Famill ee mus­li­me­schen Re­liounsun­ter­recht? Géif eng Partei an hirem Wal­pro­gramm schreiwen, dass se wëllen een jüdeschen an och ee mus­li­me­schen Re­liounsun­ter­recht an Schoul bréngen, dann géif ganz Land ob de Bam sprangen.

Fir der plu­ra­lis­te­s­cher Welt méi gerecht ze ginn, mussen mir den Re­liounsun­ter­recht aus der ëf­fent­le­cher Schoul er­aus­hue­len an duerch een all­ge­men­gen Wä­er­te­un­ter­recht ersetzen, och wann den Terme villäicht ee bëssen schlecht gewielt ass, wei den Patrick Brücher präzis ob sengem Blog erklärt.

"D’Elteren matt de Kanner an déi Jonk mussen d’Recht behalen mat ze de­ci­déie­ren, wann et em exis­ten­zi­ell Froën geht!"[2]. Hei stellen ech mir Fro, ob Kanner, grad an der Grond­schoul, schonn fäheg sinn ze wëssen wat exis­ten­zi­ell Froen sinn. No menger Kenntnis ass et esou, dass Kanner oft net gefrot ginn an wéieen Cour se wëllen goen, mee Elteren huelen hinnen dat of. An och wann de all­ge­men­gen Wä­er­te­un­ter­recht agefouert gëtt, heescht dat nach laang net, dass Jonker net kennen an eng Relioun antrieden. Relioun ass eppes héichs per­séin­le­ches, an dohier muss an der ëf­fent­le­cher Schoul den Re­liounsun­ter­recht ver­schwan­nen.

Elteren hunn natierlech Recht, Ent­schee­dun­gen wier hir Kanner ze treffen. Dat ass och gutt esou. Mee ech fannen, dass dëst een Thema ass, wou dëst Recht ze wäit gräift.

Déi In­dok­tri­na­tioun vum reliéisem Glawen bei Kanner muss endlech ophalen. Mier sollen am Géigesaz, de Kanner an Jonken bäibréngen, wat et heescht an enger Demokratie ze liewen. Och sollen mär vun all den Reliounen schwätzen an de Jonken dono Wiel loossen op ze wëllen enger Relioun bäitrieden oder net. Well genau dat bedeit Wahl­fräi­he­et an Gla­wens­fräi­he­et.

[1]Source: http://firdechoix.lu/
[2]Source: http://firdechoix.lu/
Next »